Voorwaarden


Selecta is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden van deze site te wijzigen of te herzien. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. U accepteert daarmee ook de eventuele wijzigingen en herzieningen van deze algemene voorwaarden. U kunt hiervan op de hoogte blijven door de algemene voorwaarden op deze site regelmatig te raadplegen.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Selecta Netherlands B.V. te Dordrecht, nader te noemen Leverancier, optreedt als producent en/of verkoper en leverancier van goederen en diensten, in de ruimste zin van het woord, jegens haar wederpartij, hierna te noemen Afneemster, en alle overeenkomsten die daaruit voortspruiten.

1.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht.

1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van de Afneemster zijn slechts van toepassing op de overeenkomst indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met uitsluiting van deze voorwaarden.

1.4 Wijziging van de overeenkomst is slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en door beide partijen is aanvaard.


Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding door Afneemster bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de Leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Mondelinge en/of telefonische afspraken gelden slechts, indien zij schriftelijk zijn bevestigd en door de andere partij zijn aanvaard.

2.3 Leverancier kan de prijzen van de al gesloten overeenkomsten wijzigen, indien:

a. deze wijziging te wijten is aan wijziging in de vastgestelde koersen van buitenlandse valuta;

b. na het sluiten van de overeenkomst prijzen van goederen welke Leverancier niet zelf vervaardigt, lonen, salarissen, sociale of andere overheidslasten, heffingen van rechten, vrachten en assurantiepremie wijzigen.

c. voor of na het sluiten van de overeenkomst de omstandigheden zodanig wijzigen dat van Leverancier in alle redelijkheid niet verwacht kan worden dat zij de overeenkomst op basis van de aangeboden prijzen nakomt;

d. op verzoek van of vanwege Afneemster de samenstellingen van producten, specificaties van de apparatuur of overige omstandigheden wijzigen.


De nieuwe prijzen zullen direct ingaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.4 De prijzen van dienstverlening en services zullen jaarlijks worden aangepast op basis van het CBS prijsindex CAO lonen. De nieuwe tarieven zullen ingaan per 1 januari van ieder kalenderjaar.

2.5 In het geval van prijswijzigingen heeft Afneemster niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, tenzij van Afneemster in alle redelijkheid niet gevraagd kan worden dat zij de overeenkomst onder de nieuwe voorwaarden voortzet.

2.6 Leverancier kan op elk moment, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van Afneemster verlangen dat zij genoegzame zekerheid jegens Leverancier stelt voor de nakoming van haar verplichtingen. Indien Afneemster hieraan niet voldoet kan Leverancier de overeenkomst ontbinden.

2.7 Indien er sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming (zgn. overmacht) aan de zijde van Leverancier, heeft Leverancier het recht de overeenkomst jegens Afneemster te ontbinden.

2.8 Zodra het voor Leverancier aannemelijk is dat Afneemster niet akkoord zal gaan met de hiervoor bedoelde prijswijzigingen hoeft Leverancier haar verplichting tot levering niet na te komen.

2.9 Tenzij anders aangegeven, gelden alle prijzen exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, evenals verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 3 Levering / uitvoering

3.1 De overeengekomen levertijd geldt vanaf het moment dat Leverancier over alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, eventuele aanbetalingen en/of zekerheden beschikt.

3.2 Overeengekomen levertijden zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Leverancier derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke worden gesteld waarbij een redelijke termijn om alsnog na te komen zal moeten worden gesteld.

3.3 Niet tijdige levering geeft Afneemster niet het recht de overeenkomst zonder meer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de kant van Leverancier.

3.4 De goederen zijn geleverd, zodra zij door Afneemster zijn ontvangen en geaccepteerd, op de overeengekomen plaats.

3.5 Tenzij anders wordt overeengekomen wordt de apparatuur zonder bijkomende kosten afgeleverd en gebruiksklaar gemaakt. Bij bestelling van producten onder een zeker bedrag kan Leverancier transportkosten in rekening brengen.

3.6 Indien Afneemster niet aan de hieronder vermelde verplichtingen in 3.7 voldoet heeft Leverancier het recht alsnog de kosten van levering en installatie, evenals de arbeidsuren, in rekening te brengen.

3.7 Afneemster is verplicht voor haar rekening te zorgen voor de benodigde voorzieningen zoals door Leverancier aangegeven zodat de monteur van Leverancier op de plaats van opstelling direct met zijn werkzaamheden kan beginnen. Indien levering niet op straatniveau kan plaatsvinden, dient Afneemster eveneens voor haar rekening voorzieningen te treffen voor verticaal transport.

3.8 Alle eventueel bijkomende bouwkundige of installatiewerkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van automaten, installatie van leidingen, wandcontacten, contactdozen zijn voor rekening van Afneemster en worden niet door Leverancier verricht en/of geleverd.

3.9 Alle voorzieningen, al dan niet volgens door Leverancier aan Afneemster verstrekte gegevens en tekeningen gemaakt en/of getroffen, voor de opstelling van te monteren apparaten en/of voor de juiste werking van deze apparaten, zijn, indien deze door derden worden uitgevoerd, voor rekening en risico van Afneemster. Leverancier is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van defecten in die uitvoering.

3.10 Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Leverancier het recht de montage van door haar geleverde apparaten te weigeren, indien de getroffen voorzieningen, naar het oordeel van Leverancier, niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door Leverancier te stellen eisen, waaronder maar niet beperkt tot de meest recente NEN veiligheidsnorm, zonder tot betaling van enige schadevergoeding aan Afneemster gehouden te zijn.

3.11 Leverancier is bevoegd levering van producten in door of vanwege Afneemster ter beschikking gestelde ruimte, welke niet voldoet aan door Leverancier of van overheidswege te stellen eisen van veiligheid en reinheid, te weigeren en aldus ontstane schade bij Afneemster in rekening te brengen.

3.12 Afneemster draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke veiligheid- en andere voorzorgmaatregelen en voorschriften inzake het milieu, Warenwet, veiligheidsnormen en andere regelingen van overheidswege, door haar en door het personeel, van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in acht worden genomen.

3.13 Afneemster is zich ervan bewust dat de wettelijke verplichtingen voor werkgevers omtrent arbeidsomstandigheden in de breedste zin van het woord ook gelden jegens werknemers van Leverancier indien zij werkzaamheden uitvoeren op locatie van Afneemster.

3.14 Indien een medewerker van Leverancier zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren ten gevolge van omstandigheden welke niet aan Leverancier zijn toe te rekenen, kunnen de kosten die daaruit voortvloeien aan Afneemster in rekening worden gebracht.


Artikel 4 Deelleveringen

4.1 Indien is overeengekomen dat de levering van de gekochte goederen of afgenomen diensten bij gedeelten, hierna te noemen deellevering, al dan niet op afroep, plaatsvindt, wordt iedere levering als één afzonderlijke leveringstransactie beschouwd, met alle daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen van dien.

4.2 Afneemster is verplicht iedere afzonderlijke deellevering terstond te aanvaarden.

4.3 Afroeporders worden afgeroepen binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijnen.


Artikel 5 Risico

De goederen, inclusief apparatuur, zijn tot het moment van levering aan Afneemster voor risico van Leverancier. Vanaf levering zijn zij geheel voor rekening en risico van Afneemster. Afneemster dient zich daartoe adequaat verzekerd te hebben tegen wettelijke aansprakelijkheid. Omdat de apparatuur en eventueel opgeslagen grondstoffen en producten onder de inventaris van Afneemster vallen zolang deze aan Afneemster ter beschikking zijn gesteld dient Afneemster ook de apparatuur en eventueel opgeslagen grondstoffen en producten bij haar inventarisverzekering onder te brengen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De levering van de goederen aan Afneemster geschiedt onder het uitdrukkelijke voorbehoud van eigendom tot het tijdstip, waarop Afneemster geheel heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen voor alle krachtens de overeenkomst geleverde goederen en/of diensten en aan alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen.

6.2 Indien er sprake is van huur of op andere wijze (tijdelijke) ter beschikkingstelling van apparatuur en goederen anders dan koop, huurkoop of financiële lease, zal het eigendom te allen tijde bij Leverancier blijven.

6.3 Afneemster is niet bevoegd de niet onder haar eigendom vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6.4 Afneemster is jegens Leverancier aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de goederen vóór de in dit artikel bedoelde eigendomsovergang zoals opgenomen in artikel 6.1. Afneemster dient zich daartoe adequaat te verzekeren.


Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling vindt plaats in de overeengekomen valuta, vermeerderd met het toepasselijke bedrag aan BTW en milieuheffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zonder enige aftrek en/of verrekening.

7.2 Betaling vindt plaats stipt binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Betaling van de afzonderlijke deelfacturen of termijnen moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum van elke afzonderlijke deelfactuur of termijnfactuur tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4 Zodra Afneemster weet of redelijkerwijs behoort te weten dat zij haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet deugdelijk kan nakomen, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan Leverancier, onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming vormen.

7.5 Indien betaling niet is geschied binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Afneemster zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst in verzuim.

7.6 In het geval van betalingsverzuim is Afneemster aan Leverancier de alsdan geldende wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag, ingaande op de vervaldatum van de factuur, terwijl, indien Leverancier genoodzaakt wordt de vordering uit handen te geven, Afneemster verplicht is alle gerechtelijke kosten te voldoen, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom.

7.7 Niet tijdige betaling van enige deellevering of termijnfactuur geeft Leverancier het recht verdere leveranties op te schorten, onverminderd haar recht van reclame als bedoeld in artikel 7:39 BW en/ of op ontbinding en/of schadevergoeding als hieronder vermeld.

7.8 Niet tijdige betaling door Afneemster geeft Leverancier bovendien het recht op grond van toerekenbare tekortkoming de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of terstond schadevergoeding te vorderen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst.

7.9 Indien de nog te leveren goederen door Leverancier nog niet zijn gefabriceerd dan wel zijn ingekocht, wordt de schadevergoeding voor wat betreft deze goederen, ingeval van ontbinding op grond van niet nakoming door Afneemster, gefixeerd op 30% van de koopsom van de nog af te leveren gedeelten. In alle andere gevallen heeft Leverancier het recht de volledige schade op Afneemster te verhalen.

7.10 Iedere betaling door Afneemster strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en daarna van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afneemster dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.


Artikel 8 Garantie

8.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garandeert Leverancier de deugdelijkheid en goede kwaliteit van geleverde apparatuur gedurende een garantietermijn van zes maanden, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen. De garantie gaat in op het moment van feitelijke (deel)levering.

8.2 Voor goederen of onderdelen van goederen, die de Leverancier niet zelf vervaardigt, verleent Leverancier slechts garantie, indien en voor zover haar toeLeverancier op haar beurt aan Leverancier garantie heeft verstrekt.


In dit geval stelt Leverancier de Afneemster bij de aflevering van de goederen en/of diensten op de hoogte van de garantiebepalingen van haar toeLeveranciers en de termijn, waarbinnen die garantie kan worden ingeroepen.

8.3 De garantieverplichting, geldt voor Leverancier slechts, indien de ondeugdelijkheid of het gebrek is ontstaan binnen de garantietermijn en uitsluitend het gevolg is van de ondeugdelijkheid of aantoonbare slechte kwaliteit van het gebruikte materiaal, de fabricage of de uitvoering.

8.4 Buiten de garantie en aansprakelijkheid vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel sprake is van ondeskundig en/of verkeerd gebruik en/of anders dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door derden, waardoor begrepen Afneemster;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. in overleg met Afneemster aangewende gebruikte materialen, respectievelijk zaken;

f. materialen of zaken die Afneemster aan Leverancier ter bewerking heeft verstrekt;

g. door Afneemster van derden betrokken onderdelen voor zover de derde geen garantie aan Afneemster heeft verstrekt;

h. het gebruik van niet door Leverancier geleverde of door Leverancier aan te raden grondstoffen voor wat betreft apparaten en/of automaten;

i. onjuiste informatie door Afneemster verstrekt;

j. opzet of grove nalatigheid aan de kant van Afneemster;

k. al dan niet opzettelijke beschadiging aan de kant van Afneemster (waaronder door inbraak, diefstal, brand of waterschade)

l. storing, stilstand of slechte functionering van het apparaat welke niet aan Leverancier is toe te rekenen.

8.5 Wanneer de garantie van toepassing is zal Leverancier het gebrek naar haar oordeel opheffen. Dit kan betekenen dat er geheel of gedeeltelijke reparatie of vervanging plaatsvindt.

8.6 Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos toezenden van een nieuw exemplaar.

8.7 De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van vervanging of herstel.


In geval van door Leverancier uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. De garantietermijn op werkzaamheden bedraagt zes maanden. Wanneer deze garantie van toepassing is zal Leverancier, indien mogelijk, de betreffende werkzaamheden voor zover deze gebrekkig waren opnieuw verrichten.

8.8 Indien Afneemster van mening is dat Leverancier zijn garantieverplichtingen niet nakomt heeft zij niet zonder meer het recht om haar eigen verplichtingen op te schorten.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade toegebracht aan Afneemster en/of derden door Leverancier of door personen of hulpmiddelen die Leverancier gebruikt bij de uitvoering van haar verplichtingen, voor zover de schade redelijkerwijs aan haar toe te rekenen is.

9.2 Leverancier is jegens Afneemster nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Leverancier zelf.

9.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die door Afneemster en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens wanneer Leverancier moet worden beschouwd als producent in de zin van de wet met inachtneming van de hiervoor genoemde beperkingen.

9.4 Leverancier heeft zich verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid ingevolge van schade van derden veroorzaakt door haar personeel of apparatuur.

9.5 De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van Leverancier in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, en in geval de verzekering niet uitkeert is Leverancier, uit welke hoofde ook, in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de goederen, tengevolge waarvan Afneemster schade heeft geleden.

9.6 Adviezen door Leverancier of haar personeel gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten etc. worden naar beste weten verstrekt, doch Afneemster kan jegens Leverancier in verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

9.7 In geval van fabricage van goederen naar tekening, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van Afneemster ontvangen of van de derden in opdracht van Afneemster, neemt Afneemster de volle garantie op zich en vrijwaart zij Leverancier te dienaangaande, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruik- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.

9.8 Indien enige derde op grond van een beweerd recht tegen de fabricage en/of levering van bedoelde goederen bezwaar maakt, is Leverancier zonder meer bevoegd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van gemaakt kosten van Afneemster te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder dat Afneemster harerzijds jegens Leverancier recht heeft op schadevergoeding.

9.9 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van goederen van Afneemster en/of derden, die haar in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst mochten worden toevertrouwd, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de kant van Leverancier.

9.10 Afneemster vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, en welke schade aan Afneemster is toe te rekenen.


Artikel 10 Niet toerekenbare tekortkoming

10.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt onder niet toerekenbare tekortkoming verstaan: elke van de wil van de tekortkomende partij onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al te voorzien, die nakoming van de overeenkomst door de tekortkomende partij blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Hieronder valt niet betalingsonmacht in welke vorm dan ook.

10.2 In het geval van niet toerekenbare tekortkoming is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, of haar verplichtingen met de duur van de ontoerekenbare tekortkoming op te schorten, zonder dat Afneemster recht heeft op schadevergoeding jegens Leverancier.

10.3 In geval van niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Afneemster, heeft Leverancier te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden en, tenzij nakoming van de overeenkomst door Afneemster blijvend onmogelijk is, het recht haar verplichtingen jegens Afneemster op te schorten met de duur van de tekortkoming, zonder dat Afneemster recht heeft op enigerlei vorm van schadevergoeding.


Artikel 11 Gebreken

11.1 Indien de geleverde goederen en/of diensten niet beantwoorden aan de eisen van de overeenkomst, heeft Afneemster het recht alsnog deugdelijke nakoming van de overeenkomst jegens Leverancier te vorderen.

11.2 Afneemster kan hierop geen beroep doen wanneer zij de gebreken in het geleverde of vertraging in de levering niet schriftelijk, binnen acht dagen na constatering van genoemde gebreken of vertraging, ter kennis heeft gebracht van Leverancier of indien de goederen zijn verwerkt of doorgeleverd.

11.3 Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele zending.

11.4 Gebreken in het geleverde of vertraging in de levering geeft Afneemster niet het recht haar overige betalingsverplichtingen op te schorten. In geval van gebreken bij een deel van de levering zal de betalingsverplichting alleen voor dat deel opgeschort mogen worden.

11.5 Afneemster is gehouden het geleverde op het moment van aflevering doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken of zij beantwoordt aan de eisen van de overeenkomst.


Artikel 12 Duur en beëindiging

12.1 Een overeenkomst vangt aan op het moment van ondertekening van de overeenkomst of de eerste feitelijke levering van apparatuur, producten en/of diensten en duurt minimaal 1 jaar tenzij anderszins overeengekomen. Na afloop van de overeengekomen initiële contracttermijn wordt de overeenkomst opzegbaar met een opzegtermijn van minstens drie (3) maanden.

12.2 Voor onderhoudscontracten geldt dat deze een looptijd hebben van telkens 1 jaar. Opzegging dient te geschieden voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar.

12.3 Indien een overeenkomst niet op 1 januari ingaat maar op een later tijdstip in een kalenderjaar, worden alle in de offerte en overeenkomst opgenomen afspraken en verplichtingen geacht proportioneel te zijn.

12.4 Indien Afneemster een of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet nakomt, ten aanzien van haar een faillissementsverzoek wordt ingediend, zij surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar zaken of haar vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Leverancier het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst.

12.5 Indien een van hiervoor genoemde gevallen zich voordoet zonder dat Afneemster voor de betaling van de nog verschuldigde facturen of toekomstige betalingen zekerheid heeft gesteld ten genoegen van Leverancier, zal Leverancier de apparatuur direct retour nemen indien deze haar eigendom is of strekt tot zekerheidsstelling ten behoeve van Afneemster, haar verdere leveranties staken en terstond betaling vorderen van de al geleverde goederen en diensten, al dan niet vermeerderd met de verschuldigde rente en (buiten)gerechtelijke invorderingskosten. Indien Leverancier niet in staat wordt gesteld of kan worden gesteld de apparatuur en/of goederen weer tot zich te nemen of anderszins terug te krijgen, is Afneemster jegens Leverancier de daaruit vloeiende schade en kosten verschuldigd.

12.6 Indien er sprake is van vroegtijdige (geheel of gedeeltelijke) beëindiging van een operating- of huurovereenkomst binnen de eerste contractstermijn, kan 60% van het totale bedrag dat nog in rekening gebracht zou worden van de termijnen voor apparatuurvergoeding of huur en 3 keer de maandelijkse dienstverleningsvergoeding, éénmalig als som ineens in rekening worden gebracht. De apparatuur blijft echter eigendom van Leverancier.

12.7 De verplichting van Leverancier tot verlening van technische service of operating diensten zal automatisch worden beëindigd of opgeschort wanneer de apparatuur niet meer aanwezig is of om andere redenen geen service meer vraagt. Indien deze situatie langer dan 3 maanden voortduurt, zal de betreffende overeenkomst automatisch eindigen, onverminderd de betalingsverplichtingen over de afgenomen producten en diensten over de voorgaande periodes.

12.8 Al gedane termijnbedragen worden niet gerestitueerd indien de datum beëindiging voor het verstrijken van de betaalde periode valt.


Artikel 13 Industriële eigendom

13.1 Alle door Leverancier verstrekte tekeningen, afbeeldingen, productsamenstellingen, maten en gewichtenopgaven, evenals alle andere in het kader van de overeenkomst door Leverancier aan Afneemster verstrekte informatie, blijft eigendom van Leverancier, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteurs-, modellen- en octrooirechten.

13.2 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijk, schriftelijke toestemming van Leverancier is het Afneemster verboden deze bescheiden te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter beschikking te stellen.

13.3 Indien door Leverancier, op verzoek van Afneemster een speciale, voor Afneemster bestemde verpakking wordt ontworpen en/of product wordt samengesteld, blijven dat ontwerp en/of die productsamenstelling te allen tijde het eigendom van Leverancier.

13.4 Indien Leverancier speciaal voor Afneemster ontworpen samenstelling of verpakkingen heeft ontwikkeld en/of geproduceerd en Afneemster de overeenkomst ontbindt, om welke reden dan ook, of de beëindiging van de overeenkomst is aan Afneemster toe te rekenen, is Afneemster verplicht het door Leverancier vervaardigde speciale verpakkingsmateriaal, voor zover nog voorradig, tegen kostprijs van Leverancier af te nemen.


Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Leverancier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 15 Niet-overname personeel

15.1 Afneemster zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Leverancier, medewerkers van Leverancier of van ondernemingen waarop Leverancier ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 16 Overdraagbaarheid

De overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden zonder voorafgaande toestemming van Leverancier.

Artikel 17 Geschillen & toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien dit middel gefaald heeft zullen tussen partijen gerezen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.

Dordrecht,  1 mei 2018


Aan het laden
Aan het laden